Skip to content

Personuppgiftshantering

Driva Personuppgiftshantering

Senast uppdaterad  2024-01-17

Driva vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter från och med den 17 januari 2024.

Driva är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar.

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information som avser kunder (befintliga, tidigare och blivande kunder) samt användare av Driva.se

Driva samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunder eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar företaget.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av företaget för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för företagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Driva kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Driva har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras.

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Driva. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Kunden har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som kunden lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Önskar du som kund begära information om dina personuppgifter kontaktar du skriftligen vår kundservice; customerservice@driva.se

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Driva har utsett Björn Öberg på advokatfirman Oebergs till dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är bob@oebergs.com, 08-698 88 92.